Safety Recall: 2019-2022 Honda HR-V Audio Unit Software Update

A23-004 February 3, 2023 Version 1 Safety Recall: 2019-22 HR-V Audio Unit Software Update   AFFECTED VEHICLES